Zásada ochrany osobných údajov

  • ZÁSADYOCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľ: ORAVEX Slovakia s.r.o., sídlo: Dežerice 189, prevádzka: Džerice 334,IČO: 36 788 350, zapísaná  v Obchodnom registri Okresnéhosúdu Trenčín, vložka číslo 17898/R, oddiel: Srokontaktnáosoba: Pavol Kovaliček – konateľ, Tel. č.: 0903645426, e-mail:kovalicek@oravexslovakia.sk Oznámenieo spracúvaní osobných údajov, účel, právny základDotknutáosoba poskytla prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu,meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailováadresa.Prevádzkovateľposkytuje dotknutej osobe informácie, že vyššie uvedené osobnéúdaje sú spracúvané na účel plnenia zmluvného vzťahu, a tonauzatvoreniezmluvy s prevádzkovateľom, predmetom ktorej je:kúpaa predaj stavebného materiálu alebo iného tovaruprevádzkovateľa,prepravatovaru,nájomstavebných strojov a iných hnuteľných vecí,zhotovovaniediela, najmä vykonávanie stavebných prác a poskytovanieslužieb súvisiacich so stavebnými prácamiinýako vyššie uvedený predmet zmluvy,aktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo právnická osoba,ktorej je dotknutá osoba zástupcom, členom štatutárneho orgánu,zamestnancom alebo spolupracujúcou osobou (§ 13 ods. 1 písm. b)zák. č. 18/2018 Z.z.),uzatvoreniezmluvy s prevádzkovateľom, predmetom ktorej je iný akovyššie uvedený predmet plnenia, a ktorej zmluvnou stranou jedotknutá osoba, alebo právnická osoba, ktorej je dotknutá osobazástupcom, členom štatutárneho orgánu, zamestnancom alebospolupracujúcou osobou (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018Z.z.),naspracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.), najmä podľa zák. č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 222/2004 Z.z. o daniz pridanej hodnoty.Vyššieuvedené osobné údaje prevádzkovateľ bude spracúvať počastrvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyhnutnú na plneniepovinností vyplývajúcich z osobitných zákonov, najmä zozák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Dotknutá osobavyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutáosoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojichosobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojhozákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov vrozsahu a na účel uvedený vyššie.III. Informácieposkytované v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, zoznampríjemcov, doba uchovávania osobných údajovZoznampríjemcov osobných údajov, ktorí môžu prísť do stykus osobnými údajmi:daňovýúrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly adozoru (napr. inšpektorát práce), súd, orgány činné v trestnomkonaní, exekútor, advokát, prepravná spoločnosť, poštováslužba, príjemca tovaru v prípade zmluvy o prepravetovaru a zmluvy o sprostredkovaní prepravy tovaru,sprostredkovateľ spracúvajúci osobné údaje pre účelyúčtovníctva.Prevádzkovateľuvádza dotknutej osobe, že nezamýšľa preniesť osobné údaje dotretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.Poskytovanieosobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň zmluvnoupožiadavkou, preto ste povinný/á poskytnúť osobné údaje.Neposkytnutie osobných údajov uvedených by malo za následoknemožnosť plnenia si zákonných a zmluvných povinnostíprevádzkovateľom.Prevádzkovateľtýmto dáva dotknutej osobe na vedomie, že na základe poskytnutýchosobných údajov nevykonáva automatizované individuálnerozhodovanie vrátane profilovania.Poučenieo právach dotknutej osobyAkodotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľapotvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vástýkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máteprávo získať prístup k týmto osobným údajom a právozískať informácie o:–  účelespracúvania osobných údajov;–  kategóriispracúvaných osobných údajov;– identifikáciipríjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byťosobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajinealebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;–  dobeuchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, o kritériáchjej určenia;–  zdrojiosobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutejosoby,– existenciiautomatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobeinformácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame apredpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajovpre dotknutú osobu.Ďalejmáte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajovtýkajúcich sa   dotknutej osoby, ich vymazanie aleboobmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať spracúvanieosobných údajov; máte právo podať návrh na začatie konaniao ochrane osobných údajov.Prevádzkovateľje povinný Vám poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva.Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate,môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúciadministratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vámposkytnúť osobné údaje spôsobom podľa jej požiadavky. Vašeprávo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivédôsledky na práva iných fyzických osôb.Máteprávo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravilnesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom naúčel spracúvania osobných údajov máte tiež právo nadoplnenie neúplných osobných údajov.Máteprávo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobnéúdaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bezzbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si uplatniliprávo na výmaz, aka)osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získalialebo inak spracúvali,b)odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobnýchúdajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanieosobných údajov,c)namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadneoprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebonamietate spracúvanie osobných údajov,d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,e)je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona,osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná, alebof)sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služiebinformačnej spoločnosti.Akprevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať,je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatreniavrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiua náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatnýchprevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašejžiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vašeosobné údaje a ich kópie alebo odpisy.Právona výmaz osobných údajov nemáte len v prípade, ak jespracúvanie osobných údajov potrebnéa)na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,b)na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobnýchúdajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanejvo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenejprevádzkovateľovi,c)z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,d)na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historickéhovýskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, žeprávo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťažídosiahnutie cieľov takého spracúvania, aleboe)na uplatnenie právneho nároku.Ďalejmáte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanieosobných údajov, aka)namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobiaumožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobnýchúdajov,b)spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietatevymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ichpoužitia,c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účelspracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy ako dotknutáosoba na uplatnenie právneho nároku, alebod)dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, a to aždo overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľaprevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.Aksa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeVaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašimsúhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranuosôb alebo z dôvodov verejného záujmu. V prípade obmedzeniaspracúvania Vašich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinnýinformovať Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobnýchúdajov zrušené.InformujemeVás, že prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravuosobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzeniespracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožnéalebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade ak topožadujete, prevádzkovateľ Vás o príjemcoch informuje.Získaťosobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytliprevádzkovateľovi, máte právo v štruktúrovanom, bežnepoužívanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiežprávo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,ak je to technicky možné a aka)sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebospracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonuosobitných práv prevádzkovateľa alebo Vás v oblasti pracovnéhopráva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany aleboverejného zdravotného poistenia, medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, akposkytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmovdotknutej osoby ab)spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanýmiprostriedkami.Uplatnenímtohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobnýchúdajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanieosobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej voverejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenejprevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmiemať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.Máteprávo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak súosobné údaje spracúvané z dôvodu, že je to nevyhnutné nasplnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkoneverejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanieosobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmovprevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nadtýmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osobyvyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutouosobou dieťa; vrátane profilovania založeného na týchtoustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobnéúdaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy naspracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právamialebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenieprávneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobnýchúdajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketinguvrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamymmarketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účelpriameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účelpriameho marketingu nesmie spracúvať.Máteprávo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vástýkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie,okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutnéna plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údajespracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumualebo na štatistický účelMáteprávo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založenévýlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátaneprofilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajúalebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo všakneplatí, ak je toa)nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutouosobou a prevádzkovateľom,b)vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnejzmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých súzároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práva oprávnených záujmov dotknutej osoby, aleboc)založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.Prevádzkovateľje povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv aoprávnených     záujmov, a to najmä práva naoverenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo stranyprevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a právanapadnúť rozhodnutie.10.Prevádzkovateľje povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenieochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobnýchúdajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.Toto oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opispovahy porušenia ochrany osobných údajov; kontaktné údajezodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získaťviac informácii; opis pravdepodobných následkov porušenia ochranyosobných údajov a opis opatrení prijatých alebo navrhovanýchprevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajovvrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivýchdôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie sa nevyžaduje, aka)prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačnéochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých saporušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovaniealebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údajenečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nimprístup,b)prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenievysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,c)by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinnýinformovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenietoho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnymspôsobom.Akprevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámildotknutej osobe, úrad môže po zvážení pravdepodobnostiporušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému rizikupožadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnenániektorá z vyššie uvedených podmienok